– طراحی و ساخت تابلوهای فشار ضعیف (تابلوهای توزیع، فرمان، بانك خازنی، راه انداز موتور و …)
– طراحی و ساخت تابلوهای فشار متوسط
– تهيه و ساخت انواع جعبه های تقسیم
– تهيه و ساخت انواع جعبه های پریز کارگاهی
– تهيه و ساخت انواع LCS
– تهيه و ساخت انواع تابلوهای برق
– تامین کلیه ملزومات کابل کشی (انواع گلند ، سینی ، سرسیم ، کابلشو و ……)
– تامین Bulk Material های مربوط به برق
– نصب ، تست ، آموزش و راه اندازی کلیه تجهیزات فوق الذکر