– طراحی اولیه و تفصیلی مجموعه های اتوماسیون صنعتی
– تهیه و ساخت سیستم های کنترل PLC، DCS ، ESD ،
– تهیه و ساخت سیستم های مانیتورینگ صنعتی
– طراحی و مجری سیستم های مدیریت هوشمند ساختمان( BMS)
– تهیه و ساخت تابلوهای آموزشی و آزمایشگاهی کنترل و اتوماسیون
– تهیه تابلو های مانیتورینگ
– برنامه نویسی و تحویل کلیه نرم افزارها و برنامه های اصلی
– نصب و راه اندازی سیستم کنترل
– آموزش بهره برداری از سیستم کنترل